Общи условия и GDPR

Четете внимателно Oбщите условия за ползване на nacheacademy.com.

По смисъла на настоящите Общи условия ще използваме няколко понятия със следните значения:
– „гост“ – всяко физическо лице, което използва услугите на сайта nacheacademy.com
– „потребител – всяко физическо лице, което се е регистрирало в сайта nacheacademy.com се използва пълната функционалност на сайта.
– „услуга/и“ на сайта включват: достъп до информационните ресурси/данни на сайта; участие в сайта чрез коментиране, харасване, споделяне, докладване на нередности/подаване на сигнали/изпращане на новини/ от време на време организиране на определени конкурси/ анкети и др. форми
– „партньор“ е всяко лице/организация/иституция и т.н., с което nacheacademy.com има договорени отношения и си взаимодейтва под някаква форма, като в следствие на тези партньорски отношения, в nacheacademy.com има възможност за предоставяне на допълнителна информация за своите партньори на гостите и потребителите на сайта.
– „рекламодател“ – договорени отношения с фирми и организации, чрез които nacheacademy.com се ангажира да предоставя на своите гости и потребители пряк достъп или информация за съответния рекламодател за определено време, което е договорено с него.
– „злонамерени атаки на трети лица“ – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата и етиката на Интернет
В nacheacademy.com може да има връзки към външни уебсайтове, като още тук искаме да Ви уведомим, че ние не носим отговорност за външните сайтове. Ние носим отговорност единствено за нещата, които публикуваме в нашия сайт, докато отговорността върху външните уебсайтове и услуги, принадлежи изцяло на техните собственици или оператори.

В nacheacademy.com може да се съдържа рекламна информация или информация за наши партньори. Ние не поемаме отговорност за достоверността и съдържанието на рекламната информация, защото същата се публикува във вид, предоставен от рекламодател.

Информацията в този уебсайт е от общ характер, като изцяло се стремим към достоверност и провереност на услугите, въпреки това вземайте под внимание, че Вашите действия в следствие на получената информация от нашия сайт са изцяло Ваш избор и Вие носите отговорност за тях. Ние просто се стремим да Ви предоставяме услуги, свързани с културата, изкуството, образованието и модата, както и интересни ресурси за лична мотивация и естетическо надграждане.

Запазваме си правото да извършваме промени в общите ни условия и в органичаването на отговорността, установена по-горе, както и промени по формата и съдържанието на уебсайта, като своевременно бъдете информирани за това.

При влизането си в nacheacademy.com Вие приемата действащите в момента общи условия, както и ограничаването на отговорността, така че Ви съветваме редовно да се запознавате с нашите условия на ползване.

Предмет на Общите условия
Тези Общи условия са вид Договор между гостите, потребителите на сайта nacheacademy.com и nacheacademy.com, с който гостите и потребителите получават правото да използват безплатно услугите на сайтовете за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Тези Общи условия притежават обвързващо действие само в отношенията между гостите и потребители на услугите на сайта и nacheacademy.com.

Сайтът nacheacademy.com e достъпен чрез своя унифициран адрес (URL) по определен протокол и съдържащ файлове, текст, звук, картина, видео, изображение и др.

Чрез зареждането на сайта nacheacademy.com гостите и потребителите се съгласяват да се обвържат с настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават и да ги спазват.

Ако има причина, поради която не сте съгласни с настоящите условия, молим да се въздържате от използване на сайта nacheacademy.com.

Чрез използването на nacheacademy.com гостите и потребителите имат достъп до публикуваната на сайта информация под една или друга форма, както и да участват чрез коментари, изпращане на материали и/или други.

Видът и спецификите на възможностите за ползване на nacheacademy.com могат да бъдат променяни, по преценка на администраторите на сайта.

Условия за ползване на сайта
Сайтът може да бъде използван, както и неговите услуги от всички гости и потребители единствено за лични/нетърговски цели при спазване на Общите условия.

Всичките права на интелектуална собственост върху ресурсите и материалите с информационен характер, публикувани в сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, като нерегламентирането използване от страна на гостите и потребителите представлява закононарушение и могат да подлежат на наказателна отговорност в съответствие с разпоредбите на българското законодателство.

Всички потребители имат право да изпращат информационни материали и сигнали, които след одобрение на модератор/администратор ще бъдат публикувани в сайта, като потребителят се съгласява с Общите условия. В nacheacademy.com, Вие – нашите гости, имате право да публикувате мнения под формата на коментари, като обаче коментарите Ви трябва да са сдържани без да засягате авторитета на даден човек/иституция или организация, дори да са по-остри, те трябва да са в рамките на добрия тон. Коментари могат да се поставят единствено след регистрация в сайта. Тази регистрация изисква създаване на потребителско име, e-mail и парола. Като съхраняването и обработването на тези данни ще се осъществява съобразно нашата политика за лични данни, с която можете да се запознаете тук. След регистрация в сайта ще имате по-широк достъп до функциите на сайта.

В nacheacademy.com са включени материали с текст, снимки, други изображения, видеа, записи, които са защитени от авторско право и/или други права върху интелектуалната собственост. Всички тези авторски права или други права върху интелектуалната собственост са притежание на nacheacademy.com или използването им е разрешено от собственика на тези права за целите на сайта.

Ако Вие нашите гости ни изпратите информация и ние решим да я публикуваме в предоставения ни от Вас вариант, то отговорността за нейната достоверност е изцяло на потребителя, който ни я е изпратил. С публикуването на информация нейният автор се съгласява тя да бъде достъпна на сайта на nacheacademy.com за неопределен период от време. Авторът не може да предявява претенции към публикуваните към нея коментари от гостите на сайта.

Използването на този инструментариум и услуги е изцяло доброволно, но при неетични коментари nacheacademy.com си запазва правото на модериране на съдържанието на коментара.

Запазваме си правото по всяко време да променяме вида и съдържанието на сайта, като по наша преценка можем да добавяме и/или премахваме услуги и/или материали.

Също така от nacheacademy.com имаме право да променяме параметрите и характеристиките на сайта, както и условията и възможностите за ползването му.

Права и задължения на страните
От екипа на nacheacademy.com се ангажираме да гарантираме неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от нашите потребители посредством бисквитки и други подобни технологии. Единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред, то може да съдействаме, като изрично Ви уведомим за подобно действие.

Имаме своя политика за обработване на личните данни, с която може подробно да се запознаете тук.

Използваме бисквитки за оптимизация на сайта ни, но тяхното използване се осъществява само след Вашето съгласие. Запознайте се с нашата политика на бисквитките – тук

С приемането на настоящите Общи условия, гостите и потребителите се съгласяват с обработването на бисквитките и други технологии за целите на директния маркетинг чрез нетаргетирана банерна реклама.

Изпращането на информация на e-mail, посочен от нашия потребител, за промени в Общите условия или Политиката за поверителност не се смята за директен маркетинг.

От nacheacademy.com си запазваме правото за организиране на игри, конкурси и мероприятия без/с различни награди предоставени от нас, нашите партньори, нашите рекламодатели или от трети страни. Като за определени конкурси/игри/мероприятия се обявяват условия, които се считат за неделима част от Общите условия на nacheacademy.com и могат да бъдат променяни.

От nacheacademy.com се опитваме да Ви представяме само актуална, точна, вярна и проверена информация. За да можем да Ви представяме обективно информацията, особено при конфликтна ситуация, се задължаваме да потърсим минимум две експертни мнения. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото законодателство на Република България, без гаранция от страна на nacheacademy.com за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки от трети лица.

Не носим отговорност за субективни възприятия и интерпретации на предоставената от нас информация и ресурси на сайта.

От nacheacademy.com не носим отговорност за информация, съдържаща се в сайтове, към които имаме препратки.

От nacheacademy.com имаме право на обезщетение за вреди, разноски и претенции на трети страни, които са следствие от нарушение на тези Общи условия или нерегламентирана употреба на услугите в сайта.

Запазваме си правото на преценка за предоставяне на данни за потребителя, да отстраняваме или ограничаваме потребителски действия, които считаме за неприемливи и в случаи, че има основателни съмнения за нарушаване на Общите условия.

Запазваме си правото да преустановяваме предоставянето на част от безплатните услуги или да направим платени услуги безплатни, но това ще става чрез съобщение, публикувано в сайта, както и изпращане на e-mail-и на регистрираните потребители.

Заключителни разпоредби
Запазваме си правото да извършваме промени в настоящите Общи условия по всяко време, като винаги Ви информираме за това.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото законодателство на Република България.

Тези условия са потвърдени от екипа на nacheacademy.com на 01.02.2020.
GDPR
В сайта nacheacademy.com се отдава изключително голямо значение на защитата на личните данни на нашите потребители. Нашата основна цел и дейност е съобразена с изискванията на новия Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни (GDPR), в сила от 25 май 218г. Придържаме се изцяло към GDPR, за да можем да защитим Вашите лични данни, като част от личната информация, която Ви идентифицира като потребител, както и за да можем да поддържаме високи стандарти и сигурни технологии, отнасящи се до начина на събиране, съхраняване и използване на личните Ви данни.
С Регламента може да се запознаете тук
Тук може внимателно да се запознаете с нашата политика на поверителност и защита на личните данни. Ако има причина, поради която не приемате политиката ни относно защитата на личните Ви данни, нашия съвет е да се въздържате от използването на nacheacademy.com . Ако продължите да използвате сайта ни, то това означава, че сте съгласни и приемате нашата политика, относно събирането и използването на Вашите лични данни.

Какво представляват личните данни?
Според Регламента (ЕС) 2016/679 лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице. Тези лични данни могат да включват име, e-mail, физически адрес, IP адрес, образование, здравна информация и др.

Категории лични данни, които обработва nacheacademy.com
Съгласно Регламента, събираме, съхраняваме и обработваме следните, предоставени от Вас, лични данни – лично и фамилно име, потребителско име и e-mail адрес./ име на фирма, организация, информация за обратна връзка – e-mail и телефон; вашите пароли за достъп до сайта ни.; IP адреси и „бисквитки“, като за тях можете да прочетете повече информация в нашата Политика за бисквитките.
Както повечето сайтове, и ние събираме данни в лог файлове – информация, съдържаща вашето IP, браузер, който използвате (като Mozzilla, IE, Chrome и други), операционната система (Linux, Windows, iOS), кога сте посетили нашия уеб сайт, посетените страници. Запазваме си правото да използваме IP адресите на потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона.
Нашата политика относно Вашите лични данни е напълно прозрачна, защото Ви даваме ясна информация за начина на събиране на лични данни от нас, уточняваме целите и обработката на Вашите лични данни и имаме ясно дефинирани правила за запазване и изтриване на личните данни. За Вашето спокойствие относно личните Ви данни, Ви даваме възможност за получаване на подходящо съгласие за обработка на данните Ви, използваме подходяща защита за тяхното съхранение. Ако установим нарушения, уведомяваме властите за това, съхраняваме на записи с подробна обработка на данните. Молим нашите читатели да не предоставят данни на трети лица в нарушение на техните правила за защита на личните данни, защото ние нямаме достъп до тези лица и нямаме практическата възможност да контролираме дали предоставените данни за тях се извършват с дадено от тях съгласие, съгласно законовите изискванвия. Ако все пак предоставите подобен тип данни, то Вие носите отговорността за предоставянето им и се задължавате да ги информирате за извършваното от нас обработване.

Как получаваме вашите лични данни?
Ние от nacheacademy.com получаваме Вашите данни, когато:

създавате свой акаунт, който Ви предоставя повече възможности
посещавате уебсайта ни
когато осъществявате контакт с нас, по въпроси, свързани с управление на Вашия профил.
Чрез бисквитките или бисквитките на трети страни ние събираме информация за Вашите дейности и изборите, които сте направили при посещение на нашия сайт.
Защо събираме Вашите лични данни?
Събирането и обработването на Вашите лични данни от nacheacademy.com е свързано с различни цели, сред които предоставяне и администриране на услугите ни в изпълнение на Общите ни правила, идентифициране на потребители, които са създали потребителски профили, за да имат достъп до по-голямо съдържание и функции на сайта ни; както и за обслужване и отговор на Ваши запитвания, постъпили директно при нас или на e-mail адреса ни, верификация чрез изпращане на e-mail за гарантиране сигурността на достъпа до Вашите данни и за Вашия профил при смяна на парола.
Във връзка изпълнението на свои законови задължения nacheacademy.com обработва данни за издаване на фактури, извършване на финансово-счетоводна обработка на предоставената услуга и за данъчно осигурителен контрол от съответните компететни органи (това се отнася най-често за рекламодатели или партньори, предпочели сътрудничество с нас).
От nacheacademy.com събираме и обработваме информация за проследяване на изпълнението на всяка услуга, за по-лесна комуникация, както и за анализиране на ститистически данни, получени след анонимизация на Вашите данни.
Също така събираме и обработваме лични данни за анализ на потребителско търсене и поведение; за изпращане на рекламни и/или информационни съобщения.
nacheacademy.com събира и обработва лични данни само за вътрешна употреба, за да задоволи Вашите потребности, като наши потребители решавате сами и съзнателно да ни ги предоставите с цел задоволяване на Вашите нужди.
В тези случаи съблюдаваме основните принципи при обработка на личните данни, като законосъобразно, добросъвестно и прозрачно ги събираме и съхраняваме, като свеждаме данните до минимум. Когато нашите потребители по тяхна воля предоставят личните си данни ние ги съхраняваме единствено в срокове, в които трябва да отговорим на техните въпроси и потребности. След отпадане на нуждата от съхранение на данните, те се унищожават.
При обработка на данни за деца, това ще става при специални условия, както и при данни за етнически, политически и религиозни убеждения: Член 8 Условия, приложими за съгласието на дете във връзка с услугите на информационното общество: 1. Когато се прилага член 6, параграф 1, буква а), във връзка с прякото предлагане на услуги на информационното общество на деца, обработването на данни на дете е законосъобразно, ако детето е поне на 16 години. Ако детето е под 16 години това обработване е законосъобразно само ако и доколкото такова съгласие е дадено или разрешено от носещия родителска отговорност за детето. Виж:
Правно основание за събиране и обработка на личните данни
Екипът на nacheacademy.com събираме и обработваме Вашите лични данни на основание предоставяне, изпълнение и администриране на избраните от Вас услуги, съгласно Общите ни правила. Обработваме личните Ви данни на основание Вашето съгласие, което е доброволно и може по всяко време да бъде оттеглено изцяло или частично.
Обработваме личните Ви данни на основание спазване на законовите ни задължения. Правните основания за събиране и обработване на Вашите данни от nacheacademy.com са чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679, a именно: 1. Обработването е законосъобразно, само ако и доколкото е приложимо поне едно от следните условия: a) субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели; б) обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор;в) обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора; г) обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице; д) обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора; е) обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, по-специално когато субектът на данните е дете. Буква е) на първа алинея не се прилага за обработването, което се извършва от публични органи при изпълнението на техните задачи. Виж:
От nacheacademy.com се стараем да не предоставяме получените данни на трети страни, с изключение на случаите, в които изрично сте дали съгласие. В тези случаи, отговорност за Вашите данни носят тези трети страни, като трябва внимателно да се запознаете с техните условия.

Срок на съхранение и изтриване на данните
Данните се съхраняват за необходимия период за постигане на целите, за които ги обработваме, като винаги взимаме под внимание количеството, естеството и чувствителността на събраните данни и дали тези цели могат да бъдат постигнати с други средства. Също така, когато определяме срока за съхранение на личните Ви данни под внимание взимаме и сроковете, които са ни необходими за съхраняването им, за да изпълним законовите си задължения. Личните данни, които ни предоставяте при регистрация в nacheacademy.com се съхраняват и обработват за срока на регистрацията, докато не поискате деактивиране на Вашия профил и за срок от една година след деактивация на регистрацията Ви.
Когато Вашите личнни данни се съдържат в счетоводни документи на определен носител – електронен или хартиен, които биха могли да бъдат изискани за нуждите на данъчен контрол, то срокът за съхранение на тези данни е 10-годишен. Личните Ви данни се обработват за аналитични цели по време на Вашата регистрация и се съхраняват в продължение на 12 месеца от заличаването на потребителския Ви профил. При получено съгласие от Ваша страна за ползване на лични данни при маркетингови цели, то ние ги съхраняваме и обработваме, докато не оттеглите Вашето съгласие.
Личните Ви данни ще бъдат съхранявани за любимото Ви и друго информационно съдържание, толкова време, колкото Вие имате активен профил.
Предоставени от nacheacademy.com услуги могат да съдържат връзки към Уеб сайтове, управлявани или притежавани от други лица, различни от нас. Ние от nacheacademy.com не носим отговорност за обработването на лични данни, извършвано от подобни Уеб-сайтове. Поради това Ви обръщаме внимание винаги да се запознавате с политиките за защита на лични данни.

Мерки за сигурност на личните Ви данни
Предприели сме широк кръг от мерки, както технически, така и организационни, за да гарантираме защитата на Вашите лични данни, като това е в съответствие с чл.32 от GDPR: 1. Като се имат предвид достиженията на техническия прогрес, разходите за прилагане и естеството, обхватът, контекстът и целите на обработването, както и рисковете с различна вероятност и тежест за правата и свободите на физическите лица, администраторът и обработващият лични данни прилагат подходящи технически и организационни мерки за осигуряване на съобразено с този риск ниво на сигурност, включително inter alia, когато е целесъобразно; а)псевдонимизация и криптиране на личните данни; б) способност за гарантиране на постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите и услугите за обработване; в) способност за своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни в случай на физически или технически инцидент; г) процес на редовно изпитване, преценяване и оценка на ефективността на техническите и организационните мерки с оглед да се гарантира сигурността на обработването.
Обратната връзка от Ваша страна е от огромно значение за нас, затова, ако забележите нарушение или подозрително действие в процеса на ползване на нашия сайт, алармирайте ни незабавно.

Вашите права са:
1. Право на достъп – по всяко едно време имате право да поискате информация за начина, по който оперираме с Вашите лични данни.

2. Право на коригиране – по всяко едно време може да коригирате Вашите лични данни, ако те са неправилни или се нуждаят от допопълване или промяна.

3. Право на заличаване – може да изисквате изтриването на всичките Ви лични данни, освен когато обработването е необходимо за една от целите – упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация; за спазване на правно задължение, което изисква обработка на личните данни, спрямо правото на ЕС и правото на държавата; за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, съгласно чл. 89, параграф 1 от GDPR, доколкото съществува вероятност правото на изтриване сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяване, упражняване или защита на правни претенции.

4. Право на ограничение – може да ограничите обработването на Вашите лични данни, когато: обработването на данни е неправомерно, но не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, изисквате ограничаване на тяхното използване Когато ние обработваме личните Ви данни по автоматизиран начин на база Вашето съгласие или на основание договор, то имате право да получите копие от Вашите данни, като това включва само личните данни, които сте ни предоставили.

Упражняване на вашите права
Екипът на nacheacademy.com се отнася сериозно към защитата на Вашите данни, така че Ви предоставя възможност да се свържете с нас, при нужда на e-mail: my@nacheacademy.com .
Запазваме си правото да Ви отговорим в рамките на 15 дни от получаването на Вашата молба, но имаме правото да удължим срока във връзка сложността и броя на исканията. Регулацията на GDPR за България се извършва от „Комисията за защита на личните данни“.

Оттегляне на съгласие
По всяко време имате право да оттеглите съгласието си за обработка на Вашите лични данни, като ни пишете на посочения по-горе e-mail. Във връзка с този документ, както и в съответствие на политиката ни относно „бисквитките“, всеки един от Вас има право да не ни предоставя каквито и да е било лични данни.
Ако сте се абонирали за получаване на известия от нашия сайт, то Вие може по всяко време да прекратите абонамента си и ние ще се погрижим данните Ви да бъдат изтрити и ще спрете да получавате известия от нас. Ще бъдете известен, че вече няма да получавате информация от нас. При повторно желание за подновяване на абонамента си, то може да го направите отново.

Промени относно политиката ни на поверителност
кипът на nacheacademy.com си запазва правото да актуализира, изменя и допълва политиката си за защита на личните данни по всяко време, съгласно свое решение или когато Законодателството или обстоятелствата го налагат, като своевременно бъдете информирани и имате право да се съгласите или откажете новата политика.
Ако желаете да се абонирате за нашия бюлетин, то Вие трябва първо да прочетете и да се съгласите с условията за ползване и политиката за защита на личните данни, която упражняваме от сайта, както и да дадете съгласие да получавате рекламна информация и информационни материали, свързани със сайта.